Detall

Promotor/a d'igualtat


 • Descripció

  Promotor/a d'igualtat


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal de L'Horta Sud
  Tel:961572011


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  ? a) Tindre lla nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Comunitat Europea, o estar inclòs en algun dels supòsits regulats en l'article 56 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits el setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  ? c) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre'l en la data en què va finalitzar el termini d'admissió d'instàncies, del títol de Grau superior d'FP de Promoció de la Igualtat de Gènere.
  d) Coneixements de valencià de grau elemental (A2), sempre que s'acredite estar en possessió del certificat o l'homologació pertinents, expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en cas de personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  CAIXA POPULAR, al compte núm.: ES45 3159 0013 9121 5255 2127


 • Documentació / Informació

  - Document nacional d'identitat.
  · Titulació exigida en la convocatòria.
  · Relació de mèrits que s'aporten per a la baremació, acompanyats de la documentació acreditativa d'aquests.
  · Resguard de l'ingrés bancari a l'entitat CAIXA POPULAR, al compte de la Mancomunitat, núm.: ES45 3159 0013 9121 5255 2127, efectuat directament o per transferència de l'import dels drets d'examen que, d'acord amb l'ordenança en vigor, són 40 €, i s'hi ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés i el nom de l'aspirant.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de la Mancomunitat, situat al carrer Cervantes, 19, de Torrent, o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar