Detall

Gerent


 • Descripció

  Gerent


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)
  C/ GUILLEM DE CASTRO, 118
  Tel:963176600
  Fax:963176603


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Els candidats i les candidates han d'estar en possessió, en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies, de titulació oficial universitària superior.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La persona designada tindrà règim de dedicació exclusiva i, tal com preveu l'article 6.2, del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, unes retribucions equivalents a les previstes en les lleis corresponents de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici per a un lloc de l'Administració de la Generalitat de subdirector general, i aquest és el límit de la quantia total de les retribucions que, per qualsevol concepte, puga percebre. Tot això sense perjudici del que es preveu en l'apartat 3 de l'article 6 del decret esmentat.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades en aquesta convocatòria han de redactar un currículum en què facen constar les dades que consideren rellevants per a l'acompliment de les funcions assignades al lloc de treball convocat, amb una extensió màxima de cinc folis.
  Els candidates i les candidates que concórreguen al procés han de presentar la documentació acreditativa de la titulació i el currículum en format CD o USB.

  La documentació s'ha de presentar en sobre tancat, en el qual ha d'aparéixer la llegenda «Selecció de candidats al lloc de Gerència de l'IVAM».


 • Lloc de presentació

  En el Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (av. de Campanar, núm. 32, València 46015. Horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres) o de la resta de les maneres previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en aquest últim cas, s'ha d'anunciar l'enviament d'aquesta per correu electrònic a selecciongerencia@ivam.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.ivam.es/beques-i-convocatories/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar