Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Netejador/a


 • Descripció

  Netejador/a


 • Organisme

  Llanera de Ranes
  Santisimo Cristo, 2
  Tel:962254201
  Fax:962928056


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o estar incurs en algun dels supòsits previstos en l'article 57 de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  d) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió del títol del Certificat d'Escolaritat o l'equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de sol·licituds. Equivalència de títols: Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols. Els títols estrangers han d'estar convalidats degudament en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies, i l'acreditació d'aquests correspon als aspirants interessats.


 • Places

  Descripció de les places

  Contracte de durada determinada subjecte a règim de dret laboral, a jornada completa per interinitat.
  La durada del contracte serà fins que es cobrisca o s'amortitze la plaça de manera reglamentària.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquestes proves selectives, ho han de fer constar en una instància adreçada al Sr. Alcalde, que se li facilitarà pel Registre General de l'Ajuntament de Llanera de Ranes i en la pàgina web (www.llaneraderanes.es).

  Les instàncies s'han d'acompanyar amb els mèrits aportats d'acord amb el barem establit en l'apartat seté d'aquestes bases. No és necessària la compulsa dels documents presentats.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Llanera de Ranes.
  També es poden presentar de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones que no presenten la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament ho han de comunicar mitjançant un correu electrònic a l'adreça: ajuntament@llaneraderanes.es, abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm?cid=594


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar