Detall

Tècnic de comunicació


 • Descripció

  Tècnic de comunicació


 • Organisme

  Valencia
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:963525478
  Fax:963944379


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el BOE de 11/04/2019


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura o grau en Periodisme o llicenciatura o grau en Comunicació Audiovisual


 • Requisits generals

  a) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels / de les espanyols/oles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o que siguen els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball afectats.
  d) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió de la llicenciatura o el grau en Periodisme o de la llicenciatura o el grau en Comunicació Audiovisual, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha d'estar reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada per a aquest efecte pels aspirants.


 • Taxa ordinària

  46,87 €


  Descripció de la taxa

  compte número ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta, i cal que hi conste una adreça de correu electrònic.


 • Lloc de presentació

  En la forma establida en article 16,4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.valencia.es/ayuntamiento/oposiciones.nsf/fcategoriavistaoposiciones?readform&vista=vcategoriasacctodasv&categoria=sin_categoria&idapoyo=5328f553a4516eb3c1257b0a0043cc14&lang=2&nivel=11%5f1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar