Detall

Auxiliars d'ajuda a domicili


 • Descripció

  Auxiliars d'ajuda a domicili


 • Organisme

  Benifaió
  Plaza Mayor, 15
  Tel:961781019
  Fax:961794138


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o els requisits establits en l'art. 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic , sobre l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats.
  b) Tindre cumplidos16 anys i no excedir l'edat de jubilació, edats ambdós referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) Titulació: Els aspirants hauran d'acreditar la qualificació professional d'atenció sociosanitària a persones en el domicili establerta pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer. A aquest efecte, es considerarà qualsevol de les titulacions o els certificats de professionalitat que s'especifiquen tot seguit, o equivalents:
  A)Títol de tècnic en Cures Auxiliars d'infermeria, establert per RD 546/1995, de 7 d'abril, i els títols equivalents establerts en el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, de:
  - Títol de Tècnic Auxiliar d'Infermeria, establert per RD 777/1998, de 30 d'abril.
  - Títol de Tècnic Auxiliar de Clínica, establert per RD 777/1998, de 30 d'abril.
  - Títol de Tècnic Auxiliar de psiquiatria, establert per RD 777/1998, de 30 d'abril.
  B)Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, regulat per RD 1593/2011, de 4 de novembre, o el títol equivalent de: Títol de Tècnic en Atenció Sociosanitària, establert per RD 496/2003, de 2 de maig.
  C)Títol de Tècnic Superior en Integració Social, establert per RD 1074/2012, de 13 de juliol, o el títol equivalent de Tècnic Superior en Integració Social establert per RD 2061/1995, de 22 de desembre, per a aquells treballadors que a 30 de desembre de 2017, data de la publicació de l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, es trobaven treballant en la categoria professional que es publique amb els mateixos efectes professionals.
  D)Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, regulat per RD 1379/2008, d'1 d'agost.
  E)Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili regulat per RD 1379/2008, d'1 d'agost, o el certificat de professionalitat equivalent de: Certificat de professionalitat de l'ocupació d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili, regulat per RD 331/1997, de 7 de març.
  F)Certificat acreditatiu de l'habilitació excepcional de persones majors de 55 anys, per al compliment de les seues funcions en la categoria professional d'auxiliar d'ajuda a domicili".
  d) Tindre capacitat funcional per a l'exercici del treball.
  e) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions. Els que tinguen la condició de minusvàlids, hauran d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça objecte d'esta convocatòria per mitjà de dictamen expedit en data posterior a la publicació de les presents bases i amb anterioritat a l'inici de proves selectives, per un equip multiprofessional competent, d'acord amb el que establix l'article 38.3 de la Llei 13/82, de 7 d'abril.
  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  L'aspirant que resulte seleccionat/a se sotmetrà al règim d'incompatibilitats vigent i, haurà d'aportar el certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  Bankia ES67 2038 6109 2364 0000 0884


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.
  · Fotocòpia compulsada de la titulació requerida en l'apartat quint.
  · Còpia de d'ingrés de l'autoliquidació corresponent a la Taxa per Concurrència a les Proves Selectives
  Bastarà que les persones aspirants manifesten en les seues instàncies reunir totes i cada una de les condicions exigides en la base quinta, referides a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament o en la forma determinada en l'article 16 de la Llei 39/2015,


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benifaio.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar