Detall

Professor/a de Violí. CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Descripció

  Professor/a de Violí. CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Organisme

  Orihuela
  Plaza Marques de Arneva, 1
  Tel:966736864
  Fax:966741444


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'un dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors segons els tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya i la Llei 17/93, de 23 de desembre.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  Tindre:
  c) El títol requerit en la convocatòria. L'equivalència del títol l'ha d'aportar l'aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'Administració educativa competent en cada cas, o títol de Professor expedit a l'empara del Decret 2618/1966, de 10 de setembre, en l'especialitat corresponent a la plaça a la qual s'opte. Haver abonat les taxes corresponents a l'obtenció del títol. Les persones que procedisquen de la UE o siguen estrangeres han de disposar de l'homologació del títol del Ministeri d'Educació.

  Haver abonat les taxes corresponents a l'obtenció del títol. Les persones que procedisquen de la UE o siguen estrangeres han de disposar de l'homologació del títol del Ministeri d'Educació.

  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions de la plaça convocada.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. Tots els requisits exigits en la present base s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.
  En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió.
  f) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Els aspirants afectats per limitacions físiques, psíquiques i sensorials seran admesos en igualtat de condicions amb els altres aspirants, sempre que aquestes limitacions no siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions corresponents, i no siga necessària l'adaptació funcional del lloc de treball. Aquests aspirants han d'al·legar de manera expressa, quan presenten la sol·licitud corresponent, quin tipus de discapacitat pateixen, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant una certificació oficial vinculant en què conste que està en condicions de complir les tasques fonamentals dels llocs de treball al qual aspiren. La certificació s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud de participació. Si no és possible la presentació d'aquesta certificació dins del termini de sol·licituds, s'ha d'aportar la certificació dins del termini d'esmena de defectes a què fa referència la base quarta.
  g) No trobar-se afectat per incapacitat ni cap incompatibilitat, segons el que estableixen els articles 136.2 i 145 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats.

  Tots i cada un dels requisits s'han de reunir pels aspirants amb referència a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  18,03 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en la tresoreria municipal, directament o mitjançant una transferència, en el compte que té l'Ajuntament en BANKIA: ES 87 2038 9618 9964 0000 0315. Cal especificar en el document d'ingrés a quina prova selectiva correspon.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en les proves ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al president de la corporació.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Documentació acreditativa de la titulació exigida per a l'acompliment del treball (còpia compulsada).
  b) Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen, d'acord amb el barem que consta en les presents bases (còpia compulsada).
  c) Fotocòpia del DNI (còpia compulsada).
  Les fotocòpies dels documents aportats amb la instància, que no estiguen degudament compulsades, no es tindran en compte.
  d) Justificant acreditatiu d'haver ingressat els drets d'examen.
  Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % han d'acreditar-ho mitjançant un document justificatiu degudament compulsat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orihuela.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar