Detall

Promotor d'igualtat


 • Descripció

  Promotor d'igualtat


 • Organisme

  Mancomunidad Plana Alta
  Tel:964701100
  Fax:964701151


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals


  a) Tindre la capacitat per a ser contractat, d'acord amb l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels / de les espanyols/oles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o que siguen els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de codi validació: 6A3P94JGL6YFD9QFYP9W34GG5 | Verificación:http://planaalta.sedelectronica.es/
  Document signat electrònicament des de la plataforma Publico Gestiona
  jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió del títol de tècnic superior en Promoció d'Igualtat de Gènere.
  f) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques ni dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.
  QUARTA.- IGUALTAT DE CONDICIONS
  D'acord amb el que estableix l'article 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, d'acord amb el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  https://planaalta.sedelectronica.es


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://planaalta.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar