Detall

Tècnics informàtics.


 • Descripció

  Tècnics informàtics.


 • Organisme

  Cullera
  Plaza La Virgen, 5
  Tel:961720000
  Fax:961720041


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, o la d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per aquesta i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, i en els termes previstos en l'art. 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, per text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Les persones aspirants de nacionalitat no espanyola han d'acreditar, mitjançant una declaració responsable o un altre mitjà admés en dret, que tenen un coneixement adequat de l'idioma espanyol, i se'ls podrà exigir, si escau, la superació de proves amb aquesta finalitat.
  b) Edat: tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Titulació: estar en possessió del títol de grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Gestió Informàtica, Enginyeria Superior Informàtica o Enginyeria en Sistemes Informàtics, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, segons l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. En el supòsit d'haver presentat un títol equivalent a l'exigit, s'ha d'acreditar mitjançant el certificat expedit per l'òrgan competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, i se n'ha d'adjuntar la traducció jurada.
  d) Compatibilitat funcional: no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les corresponents funcions de l'escala i categoria.
  e) Habilitació: no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  37,20 €


  Descripció de la taxa

  IBAN ES68-0049-0093-1120-10460585 Banco Santander


 • Documentació / Informació

  Han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en les presents bases de la convocatòria, i han de presentar la fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, situat a la plaça de La Verge, 5, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cullera.es/va/page/seleccionar-tipo-ocupacion-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar