Detall

Tècnic mitjà d'Administració General


 • Descripció

  Tècnic mitjà d'Administració General


 • Organisme

  Santa Pola
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965411100
  Fax:965414651


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) En relació amb la condició de nacionalitat:
  a.1.) Tindre la nacionalitat espanyola.
  a.2) Els nacional dels estats membres de la Unió Europea.
  a.3) Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  a.4) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de grau universitari o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, en la seua redacció aportada en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.


 • Taxa ordinària

  22,00 €


  Descripció de la taxa

  Instruccions de l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen:
  - En la pàgina WEB www.santapola.es, s'ha d'entrar en la secció TRÀMITS i seleccionar el concepte "Autoliquidacions": TAXA DRETS D'EXAMEN.
  - Una vegada dins del formulari, cal omplir totes les dades personals i, en el punt "FETS I RAONS", cal seleccionar l'"APARTAT" I2. Funcionari/ària grup A, subgrup A2 laboral fix al nivell VIII, titulació de diplomatura o equivalent".
  - En "Aplicació segons", cal seleccionar "Borsa de treball".
  - En la denominació de la plaça, cal indicar: "Tècnic/a mitjà de l'Administració General".
  - Per a finalitzar i obtindre l'imprés, cal fer clic en GENERAR AUTOLIQUIDACIÓ.
  - Una vegada obtingut l'imprés d'autoliquidació, s'ha d'ingressar en qualsevol de les entitats col·laboradores: Caja Rural Central, Banc de Sabadell, CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankia, Banco Mare Nostrum.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en l'oposició, s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació, degudament reintegrada, o s'han de tramitar en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015. En aquesta, els concursants, han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions establides en la base SEGONA, referides a la data en què acabe el termini de presentació.

  A la instància s'han d'adjuntar els documents següents:
  - Justificant d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal l'import de la taxa. En el cas d'estar subjecte a les exempcions i bonificacions establides en l'ordenança reguladora de taxes per drets d'examen, han de presentar la documentació acreditativa corresponent.
  - Fotocòpia del DNI, en vigor.
  - Titulació acadèmica requerida.
  - Si escau, certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (mínim exigible i avaluable: nivell C1 "Grau mitjà").


 • Lloc de presentació

  S'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament. Les instàncies es podran presentar en la forma que determine l'article 16.4 de la Llei 39/2015. En el cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Santa Pola, podran remetre un avís d'aquesta circumstància mitjançant el fax (965.41.46.51) dirigit a aquest ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.santapola.es/empleo-ayto/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar