Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat superior, o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada pels aspirants. Si no es reuneixen els requisits en el moment de presentació de la instància, han de complir-se les condicions per a obtindre'ls en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones. Açò ha d'acreditar-se amb un certificat mèdic oficial en què es faça constar explícitament que l'aspirant compleix els requisits de l'Ordre abans esmentada.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de l'Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  g) Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  h) Haver superat, en processos selectius per a cobrir places en propietat i/o en convocatòries d'agents interins o per a la constitució de borses, totes les proves selectives per a la cobertura de places d'agent de policia local en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, amb una validesa màxima de 3 anys des de la data de realització de les proves (justificat amb un certificat de l'ajuntament corresponent) o bé haver ocupat una plaça d'agent de policia local de manera interina en els últims 3 anys i demostrar que ha superat totes les proves selectives referenciades anteriorment.

  Els interessats han de reunir tots els requisits en referència a la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies i han de mantindre's durant tot el procés selectiu.


 • Places

  Descripció de les places

  Provisió per mitjà de nomenament interí.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies han de dirigir-se al senyor alcalde president de l'Ajuntament de Benidorm.
  Els integrants de la borsa de treball estan obligats a indicar les dades personals actualitzades que faciliten la seua ràpida localització i ells són els responsables únics de la fidelitat d'aquestes.

  La instància ha d'companyar-se de:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.
  - Titulació acadèmica exigida o certificat d'homologació (original o còpia compulsada).
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió dels permisos de conducció que s'exigeixen.
  - Documentació justificativa dels mèrits que s'hagen de valorar en la fase de concurs; si es tracta de fotocòpies, aquestes han d'estar degudament compulsades.
  - Certificat mèdic oficial en el qual conste expressament que l'aspirant no es troba impedit ni incapacitat per a l'accés a la funció pública, d'acord amb el que estableix l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Així mateix, ha de fer-se constar l'alçada de l'aspirant. Els certificats presentats no poden tindre una antiguitat superior a tres mesos.
  - Certificat de mancar d'antecedents penals.
  - Certificat acreditatiu d'haver superat totes les proves de selecció per a la cobertura en propietat i/o en convocatòries de borses de treball de places d'agent de policia local en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, en el qual conste la data de finalització del procés selectiu que va tindre lloc.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.benidorm.org/ca_ES/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar