Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  Per al torn lliure:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller, Formació Professional de segon grau o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditat en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que li impedisquen l'exercici de les funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'apartat A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic. I Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol una altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes A i B que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  120,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ingressarà en el compte ES36 3058 7035 1827 32000010 de l'Ajuntament d'Alaquàs.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 4 places
  - Torn de mobilitat: 2 places

  Les places oferides per torn lliure s'incrementaran, si escau, per les que no siguen cobertes pel torn de mobilitat i per les vacants que es produïsquen des de la publicació d'aquesta convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància, s'ha de presentar el justificant d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest ajuntament. Les instàncies també es poden presentar en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'ha d'estampar, en la mateixa sol·licitud, el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de correus.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alaquas.org/documento.asp?id_do=15522&cabecera=3&i=0


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar