Detall

Conserge-ordenança


 • Descripció

  Conserge-ordenança


 • Organisme

  Finestrat
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:965878100
  Fax:965878308


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de data 08/04/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  D - Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Titulació

  Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea.
  En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, aquestes han de tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes que s'estableixen en l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de conserge-ordenança.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions del lloc de conserge-ordenança.
  e) Estar en possessió del Graduat Escolar o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  f) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) No trobar-se incurs en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  Ha d'ingressar-se en un dels comptes bancaris que s'indiquen a continuació:
  - Banc de Sabadell: ES30-0081-1059-4900-0101-5905
  - Cajamar/Cajarural: ES13-3058-2558-9527-3200-0020


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / BONIFICACIONS
  - Estaran exemptes del pagament de la taxa mencionada aquelles persones inscrites en el servei públic com a demandants d'ocupació amb una antiguitat de, com a mínim, un mes, referida a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOP. Aquesta condició ha d'acreditar-se mitjançant còpia compulsada del document d'alta i de renovació de la demanda d'ocupació (DARDE) expedida pels centres SERVEF d'ocupació o organisme equivalent, que s'adjuntarà a la instància de sol·licitud (apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social). Així mateix, s'aplicarà aquesta mateixa exempció a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % segons certificat emés per l'organisme oficial corresponent, el qual s'acompanyarà a la instància de sol·licitud.

  - Gaudiran d'una bonificació del 50 % aquells subjectes passius membres de famílies nombroses que tinguen reconeguda aquesta condició.


 • Documentació / Informació

  Els interessats a formar part de la borsa de treball poden sol·licitar-ho mitjançant una instància dirigida a l'Alcaldia Presidència (model annex II), en la qual manifesten que reuneixen tots els requisits i les condicions que s'exigeixen en la base III.
  Els sol·licitants han d'indicar en les seues instàncies un número de telèfon en què puguen ser localitzats en horari de matí, i una adreça de correu electrònic en què es puga contactar amb ells.

  A la instància s'acompanyarà la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI o, en el seu cas, del passaport.
  - Fotocòpia de la titulació exigida o del resguard del pagament de les taxes per a l'expedició d'aquesta.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent pels drets d'examen, o certificat acreditatiu d'estar exempt del pagament de la taxa corresponent.
  Només es tindrà en consideració la documentació presentada dins del termini de presentació de sol·licituds de participació en aquest procés selectiu. Les persones que no presenten en aquest termini la còpia de la titulació exigida en la convocatòria, en seran excloses definitivament.


 • Lloc de presentació


  Les instàncies es poden presentar al Registre General de l'Ajuntament (plaça de l'Ajuntament, 1) o a l'extensió administrativa la Cala de Finestrat (av. Marina Baixa, 29, local) de Finestrat, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  També poden presentar-se les sol·licituds i la documentació que s'adjunte a aquesta en la seu electrònica de l'Ajuntament de Finestrat http://finestrat.sedelectronica.es); en aquest cas, la sol·licitud i la documentació han d'estar signades electrònicament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://finestrat.sedelectronica.es/?x=RNZFxzgACGPgVmCV2BkrpA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar