Detall

AGENT DE POLICIA LOCAL


 • Descripció

  AGENT DE POLICIA LOCAL


 • Organisme

  Albuixech
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:961400151
  Fax:961401284


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Ampliació de places)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat superior o equivalent, o haver complit les condicions per obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex III.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol una altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  ES22 3058 2139 4827 3200 0025 de Cajamar


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Només cal que les persones aspirants manifesten en les seues instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides referides a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies i que hagen abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Oficines de registre d'entrada següents: Plaça de l'Ajuntament, s/n, CP 46550, o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.albuixech.es/category/noticias/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar