Detall

Tècnic/a de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives)


 • Descripció

  Tècnic/a de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives)


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT. 10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, de data 11/04/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació específica

  Grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, grau en Educació Social, grau en Treball Social, diplomatura universitària en Treball Social i/o en Educació Social o una altra titulació universitària amb l'habilitació del Col·legi Oficial d'Educadors Socials.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o qualsevol altra regulada en l'art. 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  c) Estar en possessió del grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, el grau en Educació Social, el grau en Treball Social, la diplomatura universitària en Treball Social i/o en Educació Social o una altra titulació universitària amb l'habilitació del Col·legi Oficial d'Educadors Socials, o estar en condicions d'obtindre el títol en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha d'estar reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada documentalment pels aspirants.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc de treball convocat.
  e) Tindre la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les tasques.
  f) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent; l'absència d'aquest serà un requisit inesmenable.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa, s'ha de personar en les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) a fi que es realitze l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació s'ha d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb la indicació del procés selectiu al qual correspon l'ingrés.
  En cas de fer l'ingrés dels drets d'examen mitjançant transferència bancària, gir postal o telegràfic, l'aspirant ha de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu han de dirigir-se a l'alcalde president. Ha d'utilitzar-se el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que facilitarà el Registre General de l'Ajuntament.

  Documents que han d'aportar-se:
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en cas de tramitació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver completat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas de presentar la sol·licitud en la seu electrònica, es pot utilitzar la instància general i anotar les dades que consten en el model de sol·licitud.
  En cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Nules, cal avisar d'aquesta circumstància amb un correu electrònic dirigit a aquest ajuntament, a l'adreça rrhh@nules.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar