Detall

Coordinadors, socorristes i patrons d'embarcació amb destinació a platges.


 • Descripció

  Coordinadors, socorristes i patrons d'embarcació amb destinació a platges.


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases específiques en el BOP de València, de data 12/04/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Titulació de socorrista: Estar en possessió de la titulació de tècnic d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives; tècnic esportiu de grau superior; Socorrista Aquàtic, expedit per la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme; la titulació de tècnic Socorrista en Aigües Obertes, expedit per qualsevol federació de salvament i socorrisme de les comunitats autònomes, Creu Roja o equivalent. En l'últim supòsit, l'homologació l'ha de demostrar l'aspirant, per a la qual cosa ha d'aportar la documentació pertinent en el termini de presentació d'instàncies.

  ALTRES
  Idioma valencià: Trobar-se en possessió del nivell A2 de valencià, acreditat mitjançant el corresponent títol expedit, validat o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de València.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Titulació que habilite per la categoria professional dels llocs: Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. A l'efecte d'equivalències:
  https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/educacionsecundaria/gestiontitulos/equivalencias-efectos-laborales.html
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Per a obtindre l'imprés del document de pagament, heu d'accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt, per mitjà del "Portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt", heu d'accedir a l'alta d'autoliquidacions, taxes, i, en el desplegable "Taxes procediments selectius", heu d'imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·labores que s'esmenten en l'imprés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones aspirants que es troben en situació real de desocupació, la qual cosa s'ha d'acreditar de conformitat amb el que estableix l'ordenança fiscal reguladora de les taxes que, per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, es trobe en vigor:
  S'ha d'acreditar el fet d'estar d'alta com a persona desocupada real en el SEPE o l'organisme oficial d'ocupació de la comunitat autònoma corresponent previst en l'art. 5.1.a de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció del personal convocats per l'Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms, mitjançant la presentació de la certificació de la situació laboral expedida per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana).
  En aquest sentit, es fa constar que les certificacions que no reunisquen els requisits indicats, com ara les d'inscripció, renovació (DARDE), beneficiaris prestació, situació de la demanda, prestació de desocupació, etc., no es tindran en compte a l'efecte de l'exempció, la qual cosa no serà esmenable.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la convocatòria s'han de dirigir a l'atenció de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Sagunt, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que facilitaran les oficines de registre i informació municipal.

  La instància s'ha d'acompanyar del justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de les taxes que, per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, es trobe en vigor.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada d'aquest o en la forma que determina la legislació sobre el procediment administratiu comú vigent.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/empleo%20publico/Paginas/BOLSAS_DE_TRABAJO.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar