Detall

Monitors


 • Descripció

  Monitors


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases específiques en el BOP de València, de data 12/04/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  A l'efecte d'equivalències: https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/estudiantes/educacion-secundaria/gestion-titulos/ equivalències-efectes-laborals.html
  - No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions o que les impossibilite.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la convocatòria s'han de dirigir a l'atenció de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Sagunt, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que facilitaran les oficines de registre i informació municipal.

  Juntament amb la instància, s'han de presentar els mèrits objecte de possible valoració.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada d'aquest, o en la forma que determina la legislació sobre el procediment administratiu comú vigent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/empleo%20publico/Paginas/BOLSAS_DE_TRABAJO.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar