Detall

Logopeda del CHGUV


 • Descripció

  Logopeda del CHGUV


 • Organisme

  Consorci Hospital General Universitari de València.
  Tel:963131800


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la titulació de graduat/ada o diplomat/ada en Logopèdia.
  b) Tindre l'aptitud psicofísica i funcional necessària per a l'acompliment de les funcions pròpies de la plaça i la categoria a la qual s'opta.
  c) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o servei de salut, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a l'exercici de la professió corresponent.
  d) Complir els altres requisits i les obligacions que s'estableixen en l'article 3 de les normes reguladores per a la contractació de durada determinada i la millora d'ocupació aprovades en la Resolució de 15 de juny de 2016, del director gerent del CHGUV, tot això sense perjudici de la resta d'obligacions pròpies de la relació laboral.


 • Documentació / Informació

  Documentació acreditativa dels mèrits que es pretenguen fer valdre (original o fotocòpia degudament compulsada per anvers i revers), d'acord amb el barem establit en la base 11.1 de les normes reguladores del procediment, a excepció de l'apartat 11.1.B del barem de mèrits, que seran acreditats i valorats d'ofici, si escau.


 • Lloc de presentació

  Registre general del CHGUV (horari de 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres) o, en defecte d'això, a través de qualssevol de les formes possibles de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar