Detall

Fisioterapeuta. Convocatòria 02/17


 • Descripció

  Fisioterapeuta. Convocatòria 02/17


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)
  AV. DEL PORT, 108
  46023 València
  Tel:961971460
  Fax:961971461


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de data 16/04/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió del títol universitari de diplomatura en Fisioteràpia o equivalent, o bé, el títol universitari oficial de grau en Fisioteràpia que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les funcions assignades a la categoria, o haver complit les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. En el de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  ALTRES
  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal fix, categoria de fisioterapeuta, en l'IVASS.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, o ser nacional dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta està definida en el Tractat de Constitució de la Unió Europea. Així mateix, s'hi podran presentar aspirants amb nacionalitat diferent a l'esmentada en les condicions previstes en la normativa vigent.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei. A l'efecte de regular les condicions de contractació dels menors d'edat, entre 16 i 17 anys, s'atendrà el que disposa la normativa legal respecte al treball a torns i nocturn.
  c) Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.
  En el moment de la incorporació al lloc, el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS emetrà l'informe d'aptitud per al desenvolupament de les funcions del lloc i, en cas de no ser apte/a, s'entendrà que no compleix els requisits exigits.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o, en cas contrari, no haver sigut cancel·lada del seu full de serveis o tindre dret a la seua cancel·lació, o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  El model d'ingrés de taxa es pot obtindre en el portal https://www.ofertaempleopublicoivass.es
  Una vegada ingressada la taxa en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en el model, la justificació d'abonament dels drets d'examen s'ha de fer efectiva annexant en el portal https://www.ofertaempleopublicoivass.es el document que justifique el pagament.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) 'Diversitat funcional' en l'apartat 'Exempcions' de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  b) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) 'Família nombrosa especial' en l'apartat 'Exempcions' de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  c) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) 'Família nombrosa general' en l'apartat 'Exempcions' de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  d) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres' de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En cas contrari, no podran formalitzar el contracte com a personal laboral fix de l'IVASS, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  - Torn d'accés lliure: 3 llocs
  - Torn de persones amb diversitat funcional: 1 lloc.

  Els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de persones amb diversitat funcional s'acumularan als del torn d'accés lliure i viceversa.
  Així mateix, els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de promoció interna de la respectiva convocatòria de fisioterapeuta s'acumularan als del torn d'accés lliure i diversitat funcional i viceversa.


 • Documentació / Informació

  Els interessats en aquestes proves selectives, per a poder omplir la sol·licitud d'inscripció, han d'haver annexat prèviament el document que justifique l'abonament de la taxa dels drets d'examen o, si escau, assenyalar la circumstància d'exempció d'aquesta.
  L'ompliment de la sol·licitud d'inscripció (annex I) s'efectuarà en el portal https://www.ofertaempleopublicoivass.es

  Només es podrà optar a un dels torns convocats. Serà motiu d'exclusió la presentació de sol·licituds a diversos torns, per la qual cosa s'ha d'optar per un.

  Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional els aspirants que complisquen els requisits esmentats en aquestes bases, que tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho indiquen expressament en la sol·licitud de participació.

  Les persones amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació per a la realització de les proves, han d'assenyalar en la sol·licitud d'inscripció el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial. Així mateix, podran sol·licitar les mesures d'adaptació que necessiten d'acord amb la classificació següent:
  1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  2) Ampliació del temps de durada de la prova.
  3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.
  4) Necessitat d'intèrpret, a causa de sordera.
  5) Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invidència.
  6) Altres (especifiqueu quines).


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud d'inscripció, una vegada omplida, s'ha d'imprimir i presentar degudament signada en qualsevol dels registres d'entrada de l'entitat o per qualsevol dels procediments establits en la normativa del procediment administratiu comú.

  Els registres de l'IVASS es troben en les adreces següents:
  - IVASS Elx-Alacant: c/ Emilio Hernández Selva, 117, 03206, Elx.
  - IVASS València: c/ Amadeu de Savoia, 2, 46010, València.
  - IVASS València: avinguda del Port, número 108, baix
  - IVASS Castelló: c/ Adoberies, 43, baix, 12003, Castelló de la Plana


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://bolsaempleoivass.es/cronograma.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar