Detall

Escala Auxiliar tècnica i de laboratoris, perfil experimentació animal


 • Descripció

  Escala Auxiliar tècnica i de laboratoris, perfil experimentació animal


 • Organisme


  Universitat Miguel Hernández Elx
  Edifici Rectorat
  Avinguda de la Universitat s/n
  03202 Elx
  Tel.: 96 665 86 04
  Web:http://www.umh.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Per a ser admés a la realització de les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits següents:
  1. Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  2. Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  3. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o equivalent, o complir els requisits per a l'obtenció d'aquests en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. Així mateix, es requereix haver superat un curs d'experimentació animal reconegut per l'autoritat competent de les funcions a i b, de conformitat amb l'Ordre ECC/566/2015.
  4. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  5. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria.
  En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  En el cas de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  6. Haver abonat la taxa per drets d'examen a què es refereix la base 3.2, excepte si es compleix algun dels supòsits d'exempció d'aquesta, de conformitat amb la base 3.4.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  web: www.umh.es/recibos


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen, establits en 10,00 euros.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat o en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus. Es podran emprar les vies establides en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut del que determina la disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://serviciopas.umh


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar