Detall

Personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d'investigació 224, Institut Interuniversitari de Geografia, Estació de Climatologia - Informàtica o Química


 • Descripció

  Personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d'investigació 224, Institut Interuniversitari de Geografia, Estació de Climatologia - Informàtica o Química


 • Organisme


  Universitat Jaume I Castelló (UJI)
  Edifici Rectorat i Serveis Centrals
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana
  Tel.: 96 472 80 00
  Fax: 96 472 90 16
  Webhttp://www.uji.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, s'hi podran presentar aspirants amb una nacionalitat diferent a l'esmentada anteriorment. Només serà necessari complir els requisits establits en la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball oferit ha d'acreditar, almenys, el permís de treball i de residència, en el moment de la contractació.
  2. Tindre complits setze anys el dia en què finalitza el termini de presentació de la sol·licitud.
  3. Estar en possessió de la titulació de grau en Enginyeria Química, enginyeria de la branca informàtica o química o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o declaració d'equivalència a titulació.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger que no es troben homologades, que no se n'haja declarat l'equivalència o que no estiguen reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es podrà substituir aquest requisit, sempre que l'òrgan competent considere la titulació equivalent a la que s'exigeix en la convocatòria, per l'acreditació d'haver iniciat la tramitació per a l'homologació, la declaració d'equivalència o el reconeixement. El contracte es rescindirà si l'autoritat competent resol la seua denegació; s'entén que hi ha denegació quan aquesta es condiciona al compliment de determinats requisits, quan aquests no es compleixen.
  4. No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  5. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants, la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, han d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Documentació / Informació

  a) Una fotocòpia del DNI/NIE.
  b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.
  En l'apartat 'Codi' de la sol·licitud, ha de figurar el número 18022


 • Lloc de presentació

  Registre general de la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015)


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar