Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnic o tècnica de Joventut


 • Descripció

  Tècnic o tècnica de Joventut


 • Organisme

  Requena
  Plaza Consistorial, 1
  Tel:962301400
  Fax:962303553


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió de titulació universitària d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  - No haver sigut separat o separada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat o, si és el cas, personal laboral.
  - Inexistència d'antecedents penals sexuals.


 • Taxa ordinària

  10,65 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament ha d'efectuar-se en algun dels comptes de les següents entitats dels quals és titular aquest Ajuntament:
  LA CAIXA: ES6721007392432200051615.
  BBVA: ES1501820569110000000606.
  CAJAMAR: ES2830587001102732000015
  S'ha d'indicar en el concepte la convocatòria a la qual correspon aquest ingrés.

  Les taxes seran tornades, únicament, amb la petició prèvia de la part interessada, en el cas de ser exclòs del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones desocupades, per a la qual cosa és requisit per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen prestació de desocupació o rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional, han de presentar la documentació següent.
  1. Certificat de l'Oficina d'Ocupació de trobar-se en situació de desocupació.
  2. Certificat de l'Oficina d'Ocupació de no tindre cap prestació de desocupació.
  3. Certificat de l'Oficina d'Ocupació de no haver rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
  4. Acreditació de la renda a través de declaració jurada de la persona sol·licitant.

  b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. L'exempció ha de ser instada per la persona interessada, per a la qual cosa ha d'adjuntar a la instància una fotocòpia del certificat mèdic, la targeta de discapacitat o el document acreditatiu d'aquesta condició.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a formar part del procés selectiu han de presentar una instància, segons el model que es recull en l'annex, que es facilitarà a través de la pàgina web o del SAT de l'Ajuntament, en què s'ha de sol·licitar prendre part en la selecció.

  La instància ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes i sol·licitud de l'expedició.
  - La llista concreta i numerada de mèrits valorables (annex IV) acompanyada de la còpia dels documents numerats que els acrediten. La no-presentació o els defectes de justificació d'aquests documents durant el termini de presentació d'instàncies determinarà la no-valoració d'aquests. Amb caràcter previ al nomenament, el candidat ha d'aportar l'original de les fotocòpies presentades amb les instàncies; en cas que no coincidisquen les fotocòpies presentades amb els originals, se suposarà l'exclusió automàtica de la borsa, i es cridarà la següent persona candidata per ordre de puntuació.
  - Justificant acreditatiu de l'abonament de les taxes per participació en el procediment selectiu.
  En les instàncies, les persones interessades han d'indicar un número de telèfon per a la localització en horari de matí.

  Els aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat funcional necessària, tant física com psíquica i sensorial, per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc que s'exercirà.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.requena.es/ofertasempleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar