Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Director d'Esports.


 • Descripció

  Director d'Esports.


 • Organisme

  Quart de Poblet
  Plaça Pais Valencia, 1
  Tel:961536210
  Fax:961521312


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  18,50 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte del Banco Santander IBAN ES33 Entitat 0049 Oficina 0450 dígit de control 18 i número de compte 2210416670.
  Els drets d'examen seran retornats, únicament, amb la prèvia petició de la persona interessada, en el cas de ser exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior, les quals han d'acreditar la condició i el grau de discapacitat legalment reconeguts.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per al gaudi de l'exempció, serà un requisit que s'aporte el certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte per una causa, justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  3. Certificat o declaració jurada en el qual conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Escala: administració general / administració especial
  Subescala: tècnic/a de Gestió
  Grup: A1@A2
  Classe: tècnic/a superior / mitjà/ana
  Nivell de complement de destinació: 26
  Naturalesa: funcionarial


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria, que han d'estar degudament omplides, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten, en tots els seus punts, aquestes bases.
  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament.

  Cada aspirant ha de presentar amb la instància:
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida en la base segona, apartat e, per a participar en la convocatòria.
  - En sobre tancat: Currículum, en el qual han de fer constar la seua formació i experiència professional i adjuntar la fotocòpia de títols acadèmics, mèrits, certificats i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el concurs. Se seguirà escrupolosament l'ordre establit en l'annex II separant i indicant els mèrits que s'hi han al·legat. No es valoraran d'ofici mèrits que no es troben justificats en els termes expressats en les presents bases i en els annexos.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard original de l'ingrés bancari.

  Les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i tasques genèriques consubstancials a aquestes.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, pl. País Valencià, 1), o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=236&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=285&codMenuTN=287&codMenu=304


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar