Detall

Tècnic d'Administració General: Patronat Provincial de Turisme d'Alacant


 • Descripció

  Tècnic d'Administració General: Patronat Provincial de Turisme d'Alacant


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) També hi podran accedir en igualtat de condicions que els espanyols: b1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea o nacionals dels estats, als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. b2. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Còpia del DNI o document equivalent.
  - Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite aquesta condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.


 • Lloc de presentació

  Registre del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca, situat a Alacant, a l'Av. de l'Estació, núm. 6, 2a planta.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.costablanca.org/Esp/El_Organismo/Transparencia/Informacion_Institucional/Paginas/Organizativa.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar