Detall

Ordenança, zelador/a de grup escolar i zelador/a d'instal·lacions esportives


 • Descripció

  Ordenança, zelador/a de grup escolar i zelador/a d'instal·lacions esportives


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També podran participar els ciutadans siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Sense requisit de titulació, segons la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  e) No haver sigut separat a través d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a funcions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o a l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercien, en cas del personal laboral que ha sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Certificació negativa emesa pel Registre central d'antecedents penals de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic de persones, de conformitat amb l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la modificació efectuada en el punt 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que introdueix com a requisit per a l'accés i l'exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors l'acreditació d'aquesta circumstància, i en relació amb la disposició transitòria quarta.
  g) Les persones participants amb diversitat funcional, a més de complir els requisits anteriors, han d'acreditar mitjançant la presentació de la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgan competent d'altres administracions públiques el seu grau de diversitat funcional; així mateix, s'ha d'acompanyar el certificat de capacitats per a l'acompliment dels llocs de treball que s'ofereixen, o si escau, l'acreditació d'haver-lo sol·licitat.


 • Taxa ordinària

  7,00 €


  Descripció de la taxa

  autoliquidació


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'admissió a les proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació.
  - Annex I: full d'autobaremació.
  - Annex II: cursos de formació i perfeccionament.
  Juntament amb el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", els aspirants han de presentar l'annex I - full d'autobaremació i l'annex II - cursos de formació i perfeccionament omplits, juntament amb la còpia dels mèrits.
  En cas de falsedat o manipulació d'algun document, es cancel·larà el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat que hi pertoque.


 • Lloc de presentació

  Registres de les juntes de districte nord, sud, est, oest i districte marítim de l'Excm. Ajuntament de Castelló.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar