Detall

Socorristes


 • Descripció

  Socorristes


 • Organisme

  Jérica
  Historiador Vayo, 19
  Tel:964129177
  Fax:964129045


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'un de la d'estats membres de la Unió Europea. En cas d'estrangers d'altres països no membres de la Unió Europea, es requerirà la residència legal.
  b) Tindre complits 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) Titulació mínima requerida: Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o titulació equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, s'exigirà disposar, en la data límit de presentació d'instàncies, de l'homologació corresponent expedida pel Ministeri d'Educació.
  e) Titulació específica requerida: estar en possessió de la titulació específica següent o en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació de les instàncies: Títol de Socorrista Aquàtic, expedit per la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme de la Comunitat Valenciana o per la Creu Roja, o titulació homologada per organismes oficials. En aquest cas (titulació homologada), l'homologació ha de ser demostrada per l'aspirant, amb l'aportació de la documentació pertinent en el termini de presentació de les instàncies. En qualsevol cas, ha d'acreditar-se que la titulació està vigent en la data en què finalitze el termini de presentació de les instàncies.
  f) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions.
  g) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitació per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Règim laboral temporal pel sistema de concurs de mèrits.


 • Documentació / Informació

  - Documentació que acredite el compliment dels requisits exigits en la base cinquena, lletres d i e (titulació mínima i titulació específica).
  - Document Nacional d'Identitat (ciutadans de nacionalitat espanyola); passaport (ciutadans de països membres de la UE); o permís de residència (ciutadans de països no membres de la UE).
  - Documentació que acredite la possessió dels mèrits indicats en la base novena.


 • Lloc de presentació

  Registre general electrònic de l'Ajuntament de Jérica, accessible a través de la seu electrònica: https://jerica.sedelectronica.es; o en l'oficina d'assistència situada a l'ajuntament de Jérica, carrer de l'Historiador Vayo, 19; o per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://jerica.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar