Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Auxiliar administratiu/iva


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/iva


 • Organisme

  Quart de Poblet
  Plaça Pais Valencia, 1
  Tel:961536210
  Fax:961521312


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
  2. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  3. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  4. No haver sigut separat o separada, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les que siguen pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  5. Estar en possessió almenys de la titulació acadèmica de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  6. No estar incurs en causes d'incompatibilitat d'acord amb el que s'estableix en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  10,30 €


  Descripció de la taxa

  IBAN ES33 -0049 -0450 -1822 -1041 -6670 en el Banc Santander.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de taxes, segons l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen de l'Ajuntament de Quart de Poblet, les persones que complisquen els requisits següents, i que aporten els certificats corresponents juntament amb la instància:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els quals han d'acreditar la seua aquesta condició i el grau de discapacitat legalment reconeguda.
  - Les persones que figuren com a desocupades durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.
  Per al gaudi de l'exempció, serà requisit que s'aporte certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, de formació o de reconversió professionals.
  3. Així com certificat o declaració jurada en què conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI i, en cas de ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea, el que s'estableix en la base 2.1.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen, que es fixen en 10,30 euros. L'abonament s'ha d'efectuar en el compte restringit que a aquesta finalitat té oberta aquesta corporació, codi IBAN ES33 -0049 -0450 -1822 -1041 -6670 en el Banc Santander.

  Els drets d'examen seran tornats, únicament, amb la petició prèvia de la part interessada, en cas de ser exclòs del procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4, de la Llei 39/2015, de1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=9023&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar