Detall

Agent de desenvolupament local


 • Descripció

  Agent de desenvolupament local


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització de presentació d'instàncies, del títol universitari de diplomat, llicenciat, graduat o equivalent.
  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari , del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  f) No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) Els aspirants que no tinguen com a nacionalitat l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no estan sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  CAIXABANK ALMENARA ES39-2100-6296-7802-0000


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, en cas que es tracte d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  b) El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen (taxa 20€, en el compte bancari de l'Ajuntament d'Almenara, CAIXABANK ALMENARA ES39-2100-6296-7802-0000).
  Si el pagament es va efectuar mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) En cas de sol·licitar adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o, si no és possible, de la targeta acreditativa.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels mitjans establits en la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almenara.es/?page_id=3811


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar