Detall

Tècnic/a en Informàtica


 • Descripció

  Tècnic/a en Informàtica


 • Organisme

  Torrent
  Ramón y Cajal, 1
  Tel:961111111
  Fax:961111810


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals i altres estats establits en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ,en concordança amb l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  c) Estar en possessió del títol d'enginyer tècnic en Informàtica, llicenciat en Informàtica, graduat en Informàtica o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d' acreditada l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.


 • Taxa ordinària

  37,24 €


  Descripció de la taxa

  autoliquidació


 • Documentació / Informació

  Les instàncies que sol·liciten participar en les proves selectives convocades s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Torrent en el model d'instància que facilitarà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Torrent (TDIC) i que, així mateix, es troba disponible en el portal web municipal (www.torrent.es), a través del tràmit "RRHH-001 SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A LA REALITZACIÓ DE PROVES SELECTIVES".


 • Lloc de presentació

  a) Telemàtica. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud per via electrònica fent ús del tràmit "RH-001 Admissió a la realització de proves selectives" al qual es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament, seu electrònica, "Carpeta ciutadana", "Catàleg de tràmits", "Recursos humans", per a la qual cosa és necessari, com a requisit previ per a la inscripció, tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.
  La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que se us indiquen en pantalla, el següent:
  - La inscripció en línia.
  - Annexar documents a la vostra sol·licitud.
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  b) Presencial. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud en suport paper en el Registre General d'aquest ajuntament, situat a la planta baixa de la casa consistorial, al carrer de Ramón y Cajal, 1 d'aquesta localitat, després d'omplir el model de sol·licitud que figura com a "Instància RH-001" en la web de l'Ajuntament, d'imprimir el document i d'abonar els drets d'examen, o en qualsevol de les formes que determina per a la presentació de documents l'article 6.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/rrhh/borses/tecnic_informatica.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar