Detall

Tècnic de Joventut


 • Descripció

  Tècnic de Joventut


 • Organisme

  Mancomunidad La Serranía
  Tel:961645013
  Fax:962720644


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol universitari requerit o estar en condicions d'obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) de sol·licitud de participació en les proves d'accés corresponents han de dirigir-se a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de La Serranía.

  Així mateix, les bases de la convocatòria es publicaran en la seu electrònica d'aquesta mancomunitat, www.serrania.es i
  en el tauler d'anuncis de la mancomunitat.

  DOCUMENTACIÓ QUE HEU D'APORTAR:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, del passaport.
  - Titulació requerida.
  - Permís de conduir B i vehicle.
  - Currículum de l'aspirant.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen a l'efecte de valoració en la fase de concurs.

  DISCAPACITAT
  Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % han d'acreditar-ho i seran admesos en les proves selectives en igualtat de condicions que la resta dels aspirants, sempre que les seues limitacions no siguen incompatibles amb l'acompliment de les funcions corresponents als llocs convocats.
  Els aspirants amb algun tipus de discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'aquesta mancomunitat, a la seu de la Mancomunidad de la Serranía, situada al carrer Las Cruces, núm. 46-1, 46170, Villar del Arzobispo, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.laserrania.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar