Detall

Promotor/a d'Igualtat


 • Descripció

  Promotor/a d'Igualtat


 • Organisme

  Mancomunidad "La Costera-Canal"
  Tel:962280441
  Fax:962280451


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/a, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/a o inhabilitat/a. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent ni haver sigut sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els termes a l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol d'FP "Grau Superior en Promoció de la Igualtat de Gènere", o haver efectuat el pagament de les taxes per a l'obtenció d'aquest, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  f) Estar en possessió del permís de conduir tipus B i disposar de cotxe propi per a poder desplaçar-se pels municipis que pertanyen a la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal.
  Els/as aspirants amb diversitat funcional han de presentar el certificat de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, o òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite tal condició, així com la capacitat per a exercir les funcions corresponents a les places de la present convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Iinstància normalitzada annexa a les bases.
  Al costat de la instància (Annex I):
  - Fotocòpia del DNI
  - Fotocòpia del permís de conduir B
  - Fotocòpia de la Titulació acadèmica exigida en la base segona, apartat e), per a formar part en la convocatòria.
  - Fotocòpia de Títols acadèmics, mèrits i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el concurs, degudament relacionats i numerats (Annex II).
  - Documentació d'autorització per al tractament de dades personals (Annex III)
  - Informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social, així com còpia dels contractes de treball i/o certificats de serveis prestats.


 • Lloc de presentació

  Registre General de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada en la Plaça de la Seu, 11, 46800 Xàtiva- València, dins de l'horari del Registre (de 9 a 14 h.) o en la seu electrònica de la Mancomunitat https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0 o per qualsevol altre mitjà admès en Dret.
  Per al cas que es presente la instància en una altra Administració Pública (per a la seua remissió a la Mancomunitat La Costera-Canal ) o en una "Oficina de Correus" amb aquesta destinació, serà obligatori per a el/la aspirant, enviar bé per FAX a la Mancomunitat La Costera-Canal (Núm. Fax 962 280 451), o bé correu electrònic: info@costeracanal.es, còpia de la instància degudament segellada i en la mateixa data de presentació de la instància, i conforme al que es disposa en l'article 16 de la Llei 39/2015,


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar