Detall

Auxiliars administratius


 • Descripció

  Auxiliars administratius


 • Organisme

  Potríes
  Bohamid, 28
  Tel:962800588
  Fax:962801162


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions semblants a les que exercia cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en aquests termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida: títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  BANC SABADELL núm. ES84 0081 3146 060001105914. S'hi ha de fer constar expressament com a concepte d'ingrés "Borsa Aux. Administratiu C2".


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI i, en el cas d'estrangers, document NIE o passaport.
  - Còpia compulsada de la titulació exigida.
  - Justificant bancari d'haver ingressat els drets d'examen i/o documentació expedida per un servei públic d'ocupació acreditativa de la reducció.
  - Documentació acreditativa dels mèrits.
  - Informe de la vida laboral.


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://potries.org/borsa-auxiliar-administratius/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar