Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

OFICIAL DE MAGATZEM


 • Descripció

  OFICIAL DE MAGATZEM


 • Organisme


  Diputació Provincial d'Alacant: Consorci d'Extinció d'Incendis i Salvament
  Autovia A-77, km. 1 (rotonda Bombers)
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel.: 965 67 56 97
  Fax: 965 67 7023
  Web:http://bomberos.ladipu.com/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, si no es té, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals d'altres estats a llocs de la funció pública en les administracions públiques. En tot cas, serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d'aquest requisit.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses i funcions assignades a la plaça.
  El Consorci es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Titulació: estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de participació en la selecció.
  En qualsevol cas, l'equivalència de titulacions l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  Quan es tracte de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar-ne l'homologació.
  f) Coneixement de la llengua castellana. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admesos a la convocatòria, han d'acreditar que tenen els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o que estan en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o que estan en possessió del certificat acreditatiu d'haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat a l'Estat espanyol.
  g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B. Per a efectuar les funcions de recollida, transport, ports i trasllat que li siguen requerides.


 • Documentació / Informació

  a- DNI: fotocòpia del document nacional d'identitat, del passaport en vigor o del document equivalent per als aspirants no nacionals.
  b. Nacionalitat: els participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acompanyar la sol·licitud de la fotocòpia de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
  c. Titulació: fotocòpia de la titulació requerida en aquestes bases, o de la certificació acadèmica que acredite haver realitzat i aprovat els estudis complets corresponents per a l'expedició del títol.
  No s'ha de presentar cap mèrit amb aquesta sol·licitud.
  B) En la sol·licitud per a participar en la fase de concurs, només els que hagen superat la fase d'oposició, se seguiran les normes establides en aquesta fase i entre aquestes:
  a. Ordre:
  relació de mèrits aportats.
  No es valoraran els mèrits no al·legats en la instància. Els mèrits de la relació s'han d'ordenar numèricament i les corresponents fotocòpies s'han d'ordenar i assenyalar amb el número indicat en la relació.
  b. En fotocòpia: fotocòpia dels documents justificatius dels mèrits al·legats.
  Els mèrits s'han d'acreditar a través de títols, certificacions o diplomes, mitjançant una fotocòpia; amb el benentés que, si no s'acrediten degudament o s'aporten en el termini assenyalat, no es tindran en compte per a la baremació corresponent.
  c. En termini: la data límit per al·legar els mèrits i presentar els documents relatius a aquests serà aquella en què finalitze el termini de presentació de mèrits.
  d. Currículum: s'hi ha d'adjuntar currículum de l'aspirant.


 • Lloc de presentació

  Registre General del Consorci Provincial d'Alacant, de dilluns a divendres i de 9.00 a 14.00 hores, o en la forma que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.consorciobomberosalicante.es/tablon-de-anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar