Detall

Tècnic de Planificació de l'Activitat Esportiva


 • Descripció

  Tècnic de Planificació de l'Activitat Esportiva


 • Organisme

  Torrevieja
  Plaza de la Constitución, 4
  Tel:965710250
  Fax:965710116


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada, en aquest sentit, per les persones aspirants.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Tècnic de Planificació de l'Activitat Esportiva com a funcionari interí, vacant en la plantilla de personal del Ajuntament, i pel període de temps fins a la provisió en propietat.


  Lloc S7-PDEP1 1065
  Escala d'administració especial, subescala serveis especials, grup A1.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir al Senyor Alcalde President de l'Ajuntament i no cal abonar cap taxa per a participar en aquestes proves selectives.

  Els sol·licitants han de manifestar en les instàncies que tenen totes les condicions exigides en la base 2 de la convocatòria, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'aquestes, i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa que preveu l'RD 707/1979.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.torrevieja.es/sal/Ayuntamiento/recursos%20humanos/convocatoria%20de%20plazas/index.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar