Detall

Tècnic de Recursos Humans


 • Descripció

  Tècnic de Recursos Humans


 • Organisme

  Muro de Alcoy
  Placeta Molina, 4
  Tel:965530557
  Fax:965531769


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. Deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en el Registre General de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi (Placeta Molina, 4) o en qualsevol altre d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  - Graduat en Relacions Laborals i Recursos Humans.
  - Diplomat en Relacions Laborals o Graduat Social, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència o homologació de títols s'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'Administració educativa.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa segons la funció pública.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  d) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
  e) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o treball públic, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.

  Els requisits exigits han de reunir-los les persones interessades en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  30,45 €


  Descripció de la taxa

  Transferència al següent compte bancari:
  CajaMar Caja rural IBAN ES61 3058 2618 3427 3200 0018 SWIFT/codi BIC CCRIES2AXXX
  Nom i cognoms de l'aspirant que es presenta al procés i no altres dades.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça de tècnic de Recursos Humans en règim d'interinitat, per les vacants que es puguen produir a l'Ajuntament de Muro d'Alcoi amb motiu d'urgència i excepcionalitat.


 • Lloc de presentació

  Mitjançant una instància dirigida a l'alcalde de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi en la qual manifesten que reuneixen totes les condicions i els requisits exigits en la base segona.
  La instància s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del DNI degudament compulsada i en vigor, o del passaport de la titulació requerida degudament compulsada i el justificant d'haver realitzat l'ingrés de la taxa.
  La instància presentada fora de termini, així com l'ingrés no efectuat o efectuat de manera errònia o extemporània, no serà objecte d'esmena i/o reclamació a la llista provisional.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vilademuro.net/es/3/oficina-virtual/10/ocupacion-publica.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar