Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a en formació. (Convocatòria 2019/70)


 • Descripció

  Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a en formació. (Convocatòria 2019/70)


 • Organisme

  Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 31/05/2019 i finalitzarà el 21/07/2019.


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic (o equivalent).


 • Requisits especifics

  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - Trobar-se inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball en el moment de la presentació a l'actual convocatòria i fins al moment de la contractació en cas de resultar beneficiari/ària.
  - Complir els requisits per al contracte en pràctiques en una de les titulacions que s'acrediten. Han d'abstindre's els treballadors que hagen gaudit d'un contracte en pràctiques en virtut de la mateixa titulació.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o el permís de treball, o una altra nacionalitat que permeta l'accés a l'ocupació en el sector públic. En cas que no es tinga i aquesta persona resulte seleccionada, el contracte no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. En cas que finalment no s'aconseguisca finalitzar aquest tràmit dins del termini establit per la comissió de valoració, la persona seleccionada no podrà ser contractada; de manera que, en aquest cas, quedarà la plaça deserta o es contractarà la persona següent en cas que s'haja establit un ordre de prelació en la resolució.
  - Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els candidats i candidates han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida, disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es/ca/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.
  4. Còpia del títol o de la certificació acadèmica de la titulació universitària.
  5. Document acreditatiu de l'alta en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que la persona inscrita pot obtindre en la seua bústia privada de notificacions en la pàgina web del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (aquest document tornarà a sol·licitar-se a la persona seleccionada actualitzat a data de signatura del contracte).

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria, els candidats i candidates no han presentat signats els documents requerits, quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que requerisca la Fundació. Per als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o es presenten per registre d'entrada a FISABIO: av. Catalunya, 21, 46020, València
  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació NOMÉS en cas que es requerisca.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://fisabio.san.gva.es/ca/empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar