Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Formentera del Segura
  Plaza Del Ayuntamiento, 1
  Tel:966792301
  Fax:966792240


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxiller, tècnic o equivalent exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre,com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés es podrà efectuar directament o mitjançant una transferència en les oficines del Banc Sabadell, en el compte amb codi d'identificació l'ES4700811451200001007702, del qual és titular l'Ajuntament de Formentera del Segura, o, si escau, per gir postal o telegràfic, per a la qual cosa cal especificar, en els dos casos, "Agents Policia Local" al costat de la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  ACCÉS LLIURE


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar, obligatòriament, que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.
  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia de la titulació acadèmica.
  C) Declaració jurada de no haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  d) Fotocòpia, preferentment a color, del permís de conduir.
  e) Justificant d'haver ingressat en la caixa municipal l'import dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://formenteradelsegura.sedelectronica.es/transparency/b81f620b-903e-4d89-94ca-33d033528f51/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar