Detall

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL


 • Descripció

  TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També hi podran accedir com a personal funcionari en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques: a.1) els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea no nacionals dels estats, als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. a.2) El cònjuge, els descendents i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Sociologia, en Ciències del Treball, en Ciències Actuarials i Financeres, grau en Gestió i Administració Pública, o de les titulacions que siguen corresponents segons el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  f) Els interessats que pretenguen accedir pel torn de promoció interna han d'estar ocupant una plaça com a funcionari de carrera en l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i estar enquadrat en el subgrup de classificació "A2", de l'article 76 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, amb una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en el grup, l'escala o la categoria a què pertanga en situació de servei actiu o assimilat, o d'excedència voluntària per ocupar un altre lloc de treball en la Diputació Provincial d'Alacant. II. De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres persones aspirants, tot això condicionat a la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions pròpies de la plaça, per a la qual cosa s'han d'acreditar les condicions personals d'aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multidisciplinari competent. A aquests efectes, d'acord amb el que estableix l'article 59.2 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'adoptaran per a les persones amb la condició de discapacitat que ho sol·liciten les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.


 • Taxa ordinària

  36,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes


  La instància generada conforme al procés indicat en els apartats I i II d'aquesta base, una vegada abonada la taxa que corresponga, juntament amb una fotocòpia del DNI, així com la resta documentació acreditativa que siga procedent, s'han de presentar, preferentment, en la seu electrònica d'aquesta Corporació http://www.diputacionalicante.es/) com a documents annexos, a través del tràmit electrònic corresponent.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  5 PLACES RESERVADES AL TORN LLIURE I 2 AL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA


 • Documentació / Informació


  La instància generada conforme al procés indicat en els apartats I i II d'aquesta base, una vegada abonada la taxa que corresponga, juntament amb una fotocòpia del DNI, així com la resta documentació acreditativa que siga procedent, s'han de presentar, preferentment, en la seu electrònica d'aquesta Corporació http://www.diputacionalicante.es/) com a documents annexos, a través del tràmit electrònic corresponent.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/ Tucumán, núm. 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://sede.diputacionalicante.es/va/ocupacio-oposicions-diputacio/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar