Detall

Electricista


 • Descripció

  Electricista


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que disposa l'art 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques: no patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  Els aspirants amb la condició de persones amb capacitats diferents, han d'acreditar la compatibilitat amb l'exercici de les tasques corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre el títol de tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques o equivalent, o qualsevol altre de rang superior que incloga especialització en matèria d'electricitat i que estiga reconegut per la legislació vigent.


 • Taxa ordinària

  24,20 €


  Descripció de la taxa

  Compte ES37 3157 7486 9427 2000 2824 de la Caixa Rural La Junquera de Xilxes, S. Coop. de Crèdit V, amb indicació del nom i els cognoms i el procés selectiu a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o NIE.
  - Fotocòpia de la titulació requerida.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen.
  - Declaració responsable en què els candidats manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els quals hauran d'acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds també es poden presentar de la manera que es determina en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'ingrés previ de la taxa per concurrència.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xilxes.es/portal2/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=127&Itemid=614&lang=es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar