Detall

Peó d'obres i serveis.


 • Descripció

  Peó d'obres i serveis.


 • Organisme

  Onil
  Plaza Mayor, 1
  Tel:966544745
  Fax:965564131


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o equivalent.
  d) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  e) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades, o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  13,74 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància (annex II), han de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI o documentació equivalent per a les persones no nacionals.
  b) Justificant d'haver ingressat les taxes per un import de 13,74 euros en concepte de drets d'examen, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tramitació i expedició de documents administratius no urbanístics i altres serveis administratius.
  El document d'autoliquidació per al pagament de la taxa per drets d'examen es confecciona des de la pàgina web de Suma Gestión Tributaria - Contribuents - Autoliquidacions - Drets d'examen - En l'apartat "Càlcul de la quota": Participar en oposicions - Agrupacions professionals. L'ingrés es pot efectuar en el moment de generar l'autoliquidació amb la targeta de crèdit, o bé, una vegada s'imprimeix la carta de pagament a través de qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores indicades en l'autoliquidació. L'impagament dels drets d'examen no serà esmenable.
  Els drets d'examen es tornaran només amb la prèvia petició de l'interessat/a i en el cas de ser exclòs del procés selectiu.
  c) Els aspirants amb discapacitat han de presentar un certificat de la Generalitat Valenciana, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la discapacitat igual o superior al 33 per 100.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest Ajuntament, situat el c/ Barberán y Collar, 15 - 03430 Onil, o bé mitjançant qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://carpeta.onil.es/GDCarpetaCiudadano/Tablon.do?action=verAnuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar