Detall

Interventor/a


 • Descripció

  Interventor/a


 • Organisme

  Vilamarxant
  Av. Dos De Mayo, 1
  Tel:962710032
  Fax:962710029


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'art. 57 TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds: llicenciat en Dret, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, llicenciat en Sociologia, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciat en Economia, llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau corresponent. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  f) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala objecte d'aquesta convocatòria.
  g) Complir algun dels requisits següents: o haver superat algun dels exercicis de les proves d'accés a les subescales de secretaria-intervenció, secretaria categoria d'entrada o intervenció-tresoreria categoria d'entrada convocades els cinc anys anteriors a la convocatòria de les borses o haver exercit com a funcionari interí designat per l'òrgan autonòmic competent en places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional almenys durant un any.


 • Taxa ordinària

  90,00 €


  Descripció de la taxa

  CAJA RURAL DE CHESTE, núm. de compte ES61 / 3121 / 2366 / 19 / 2732000038. En l'ingrés han de constar les dades següents: nom, cognoms, DNI de la persona interessada i identificació de la plaça per la qual presenta la sol·licitud.


 • Documentació / Informació

  - Còpia del DNI o, si escau, del passaport.
  - Justificant del pagament dels drets d'examen.
  - Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  Registre general, situat a l'avinguda 2 de Maig, núm. 1, de Vilamarxant (CP 46191), o de qualsevol de les maneres que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vilamarxant.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar