Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de batxillerat o tècnic, o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda acadèmicament i acreditada pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic algun que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari en el compte número ES37 3160 7489 1927 3200 0019, efectuat directament o per transferència, no es pot fer per gir postal ni telegràfic. (No serà corregible el pagament fora de termini).
  En aquest resguard, s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Escala: administració especial.
  Subescala: serveis especials.
  Classe: policia local.
  Categoria: agent.
  Plaça de treball: núm. 2 (vacant).
  Denominació: policia local.
  Complement destinació: 16.
  Complement específic: 654,64 euros/mensuals.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir a l'Excm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Vilavella, per a la qual cosa cal utilitzar la instància model que facilitarà l'Ajuntament de la Vilavella (https://lavilavella.com/es/) .
  La instància s'ha d'acompanyar el resguard de l'ingrés bancari de l'import dels drets d'examen (no serà corregible el pagament fora de termini). En aquest resguard, s'ha de fer-se constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi. La devolució dels drets d'examen no procedirà en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.
  La sol·licitud s'ha d'acompanyar del full d'autobaremació de mèrits del concurs, que s'ha d'omplir d'acord amb el model disponible en la seu electrònica (https://lavilavella.com/es/). Els mèrits que no s'hi indiquen no seran puntuats (no corregible).


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lavilavella.com/es/personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar