Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Conserge - Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot


 • Descripció

  Conserge - Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot


 • Organisme

  Burjassot
  Plaza Emilio Castelar, 1
  Tel:963160500
  Fax:963900361


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en el supòsit d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre el Graduat Escolar o nivell equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  f) Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual expedit pel Ministeri de Justícia.


 • Documentació / Informació

  Model oficial que s'hi adjunta com a ANNEX I
  - DNI
  - Formulari d'autobaremació i justificants dels mèrits numerats, que figuren en el sobre adjunt.


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada de l'IMCJB, carrer Mariana Pineda, 93-95, CP 46100-Burjassot, o en qualsevol dels llocs i de les formes que s'estableixen en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://sede.imcjb.net/tablon_val.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar