Detall

Cos de Policia Local, categoria d'agent


 • Descripció

  Cos de Policia Local, categoria d'agent


 • Organisme

  Borriol
  Plaça La Font, 17
  Tel:964321461
  Fax:964321401


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió o haver complit les condicions per a l'obtenció del títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte ES60 2100 7591 7722 00019852 (La Caixa) amb concepte/detall de la transferència: TAXA PLAÇA AGENT I NÚM DNI.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Bases per a la consolidació d'ocupació per a la provisió de places del cos de policia local, categoria d'agent


 • Documentació / Informació

  a) Còpia del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.
  b) L'abonament dels drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 20 euros d'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l'Ajuntament de Borriol.
  La taxa ha d'abonar-se mitjançant transferència bancària i l'ingrés s'ha de fer en el número de compte ES60 2100 7591 7722 00019852 (La Caixa) amb el concepte/detall: TAXA PLAÇA AGENTE I NÚM. DE DNI. Aquest ingrés ha d'acreditar-se amb el resguard justificatiu de l'ingrés adherit a la instància.
  La falta d'abonament total o parcial de la quantitat indicada com a drets d'examen dins del termini de presentació de sol·licituds es considerarà incompliment inesmenable i determinarà l'exclusió de la persona aspirant del procediment selectiu.
  Procedirà la devolució de les taxes d'examen que s'hagen exigit, únicament quan incórreguen causes imputables a l'Administració; per la qual cosa, en el supòsit d'exclusió per falta d'algun/s dels requisits exigits per a participar-hi o per no haver-se aportat els documents exigibles en la convocatòria no donarà lloc a la devolució de la taxa per drets d'examen.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida o documentació acreditativa de la titulació exigida.
  d) Fotocòpia del permís de conduir de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 25 kW/kg; o manifestar que estan en condicions d'obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Documentació de l'interessat a l'efecte de la seua valoració en la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://borriol.sedelectronica.es/?x=j*v0j0cYiKDPNZ9N55d4oA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar