Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agents de la Policia Local


 • Descripció

  Agents de la Policia Local


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió o haver complit les condicions d'obtenció del títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió del permís que habilite per a la conducció de les classes B i A, i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  36,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte núm. 0182-5941-44-0017114001 del BBVA, sucursal d'Oliva, a nom de l'Ajuntament d'Oliva. S'hi ha d'adjuntar una còpia del resguard.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  10 AGENTS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA, ESCALA BÀSICA, DE LES QUALS 8 SÓN PER TORN LLIURE PER OPOSICIÓ LLIURE I 2 PER TORN DE MOBILITAT PER CONCURS


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat de l'aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o còpia autenticada exigible per a la convocatòria, que s'ha d'acompanyar de l'original per a la compulsa, o el justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici que es presente posteriorment per a l'habilitació per a l'acompliment del lloc sol·licitat.
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  En el document d'ingrés dels drets d'examen ha de constar el nom de l'aspirant i la plaça a la qual opta.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://oliva.es/ciutadania/tauler-danuncis/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar