Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Benaguasil
  Plaza Mayor, 17
  Tel:962730011
  Fax:962737256


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el BOE de 12/08/2019


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació específica

  Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP). En aquest últim cas, els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprenga el coneixement de la llengua castellana han d'acreditar el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acredite que tenen el nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita d'aquesta llengua.
  També hi podran accedir com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb l'excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic que tenen com a objectiu la salvaguarda dels interessos de l'Estat i de les administracions públiques:
  a.1 Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  a.2 El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  a.3 Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  a.4 Els estrangers amb residència legal a Espanya.
  b) Tindre 16 anys i no excedir l'edat de jubilació ordinària.
  c) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o, en el cas de personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  d) Haver satisfet els drets d'examen.
  e) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques pròpies del cos, l'escala o l'especialitat en què s'inclouen les places oferides.
  f) Estar en possessió del títol o el nivell de titulació exigida en cada convocatòria o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en un altre estat membre de la Unió Europea, sempre que l'especifique la convocatòria, podrà aportar el reconeixement oficial del títol per l'òrgan que tinga atribuïda legalment la competència.

  Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions que la resta dels aspirants.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant un pagament o una transferència bancària al número de compte que aquesta Corporació té en l'entitat bancària Santander, compte: IBAN ES86 0030 3062 5308 7000 0271. S'hi ha d'indicar al lloc al qual s'opta.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  2 places d'auxiliar administratiu, pertanyents al grup C, subgrup C2, classificades en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, incloses en l'oferta d'ocupació pública 2019, de l'Ajuntament de Benaguasil.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han de presentar la corresponent instància, que estarà disponible en la pàgina web, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o a través de qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La instància s'ha d'acompanyar de:
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Titulació exigida en la convocatòria.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Els mèrits relatius als serveis prestats a l'Ajuntament de Benaguasil s'han d'al·legar juntament amb la sol·licitud i amb la indicació dels períodes de prestació de serveis, la qual cosa comprovaran les unitats de personal competents. Els serveis prestats en altres administracions públiques s'han d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan corresponent. El certificat ha de fer constar els serveis prestats que es pretenguen fer valdre com a experiència professional en la fase de concurs i han d'expressar, a aquest efecte, les funcions desenvolupades, per a la qual cosa cal adjuntar, a més, una fotocòpia del contracte o nomenament. El certificat s'ha d'acompanyar, així mateix, de la certificació original de cotitzacions a la Seguretat Social en la qual consten expressament els períodes i el grup de cotització corresponents a aquesta categoria. Els cursos s'han d'acreditar mitjançant la presentació del corresponent diploma o títol.


 • Lloc de presentació

  Les persones interessades han de presentar la corresponent instància, que estarà disponible en la pàgina web, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o a través de qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.ajuntamentbenaguasil.es/category/tablon-de-edictos-y-empleo-publico/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar