Detall

Tècnic de Promoció Oficial del Valencià.


 • Descripció

  Tècnic de Promoció Oficial del Valencià.


 • Organisme

  Alfafar
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:963182126
  Fax:963186035


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el BOE de 9/09/2019


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió d'un títol de grau universitari, a més de tenir els certificats oficials administratius de Grau superior i de capacitació tècnica en Llenguatge administratiu de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  b) Posseir la nacionalitat espanyola o, d'acord amb l'establert en l'art. 57 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres Estats Membres de la Unió Europea.
  c) Tenir més de 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions del lloc.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Corporacions Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la Taxa corresponent, l'incompliment d'aquest fet serà un requisit no esmenable.
  Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés objecte de la present convocatòria. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari de carrera


 • Taxa ordinària

  62,89 €


  Descripció de la taxa

  autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes

  Gaudiran d'exempció aquells subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació i hauran ¡ de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, el certificat del SERVEF en el qual haurà de constar la situació de l'aturat i del SEPE de no ser perceptor de cap tipus de subsidi.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  50% JORNADA


 • Documentació / Informació

  a) Justificant d'haver ingressat, prèvia autoliquidació expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (S.A.C.), els drets d'examen, que es fixen en 62,89 €, on s'indicarà clarament la plaça objecte de la convocatòria.
  La taxa per concurrència a proves selectives únicament es retornarà, prèvia petició de l'interessat, en cas de ser exclòs del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part aquest.
  En cap cas, la presentació i pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud.
  Gaudiran d'exempció aquells subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació i hauran ¡ de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, el certificat del SERVEF en el qual haurà de constar la situació de l'aturat i del SEPE de no ser perceptor de cap tipus de subsidi.
  b) Fotocòpia acarada del Títol acadèmic exigit.
  c) Igualment, les persones aspirants declararan de forma expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits establerts en la base segona (requisits dels candidats)


 • Lloc de presentació

  Servei d'Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
  En cas que les instàncies es presenten en altres Organismes Públics per mitjà de finestreta única, serà requisit necessari que el sol·licitant remeta un fax (96 318 60 35), comunicant la presentació de la instància dirigida a l'Ajuntament, al Departament de Recursos Humans


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfafar.com/tablon-ciudadano/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar