Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Rojales
  Malecón de La Encanta, 1
  Tel:966715001
  Fax:966714742


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complit 18 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat superior o tècnic, o equivalent.
  d) Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les. e) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de l'escala i categoria a què aspira, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que estableix l'annex II, apartat A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana.
  f) No haver sigut separat del servei de cap de les administracions públiques, en virtut d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  h) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  i) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  3 es proveiran mitjançant una oposició per torn lliure i l'altra mitjançant un concurs de mèrits per torn de mobilitat.


 • Documentació / Informació

  Per a ser admesos a les proves selectives només cal que els aspirants manifesten en les seues instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest Ajuntament, seu electrònica o en qualsevol de les formes que determinen l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.rojales.es/el-ayuntamiento/procesos-selectivos/procesos-selectivos-en-vigor/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar