Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Encarregat/ada de l'Agència Municipal de Lectura


 • Descripció

  Encarregat/ada de l'Agència Municipal de Lectura


 • Organisme

  Biar
  Plaza Constitución, 1
  Tel:965810374
  Fax:965810833


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que la llei estatal regule aquesta matèria.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat.
  c) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o de Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  d) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions de la plaça convocada.
  e) No trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de funcions públiques, professió o ofici per sentència ferma.
  f) No trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitat específica conforme a la normativa vigent.
  g) No haver sigut separat, en virtut d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  ES44 0081 1085 82 0001023503


 • Documentació / Informació

  Ha d'acompanyar la instància la fotocòpia del DNI i el resguard de pagament taxes.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es podran presentar igualment mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.biar.es/es/category/ayuntamiento/personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar