Detall

Auxiliar de biblioteques.


 • Descripció

  Auxiliar de biblioteques.


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la
  lliure circulació de les persones treballadores.
  També hi poden participar el o la cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de
  la Unió Europea, sempre que no hi haja una resolució de separació de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o superior, o equivalent, o complir les
  condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar de la certificació
  que ho acredite.
  Les persones que al·leguen titulacions homologades o equivalents a les exigides han de citar la disposició legal en la qual es
  reconega tal equivalència o, si escau, aportar una certificació expedida en tal sentit per l'òrgan competent del
  Ministeri d'Educació o qualsevol altre òrgan de l'Administració pública per a això.
  Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols, que han d'acreditar les
  persones interessades.
  Les titulacions estrangeres han d'estar degudament convalidades en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

  Les persones amb nacionalitat d'altres estats no han de trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  9,19 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per concurrència a proves selectives es podrà realitzar de la manera següent:
  - Accedint a través de l'enllaç que es facilita en la instància i que s'ha d'omplir. El pagament es podrà efectuar bé (en línia), mitjançant una targeta bancària directament per l'aspirant, o bé generant l'autoliquidació i imprimint-la amb les dades personals, i fer el pagament en qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest Ajuntament.
  - També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina www.elche.es/ tràmits, autoliquidacions, pagament en línia, en el qual s'ha d'especificar "proves selectives" i en el subconcepte el procés al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar l'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  1. Les persones que es troben en situació de desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no percep ni subsidi ni prestació per desocupació.
  Per a obtindre dret a l'exempció de taxes, es requerirà aportar, juntament amb la instància, la certificació expedida per l'organisme competent (SERVEF). Si no poguera aportar-se aquesta certificació en el moment de presentar la instància, s'ingressarà la taxa, i es podrà sol·licitar la devolució d'aquesta en els 10 dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant una instància a la qual s'ha d'acompanyar la certificació esmentada.
  La no-presentació de la certificació esmentada, sense haver ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de la persona interessada en la relació d'aspirants a què es refereix la base quarta.

  2. Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa totes les persones aspirants amb diversitat funcional que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE
  La plaça pertany a l'oferta pública d'ocupació de 2018.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés de selecció s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació.

  Les persones aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  Així mateix, han de fer constar en aquesta la seua opció a realitzar l'examen en valencià o en castellà.

  El model d'instància es podrà obtindre a través de la pàgina web:http: //www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/, que s'ha d'omplir íntegrament, datar i signar la persona aspirant.
  Abans de presentar la sol·licitud els aspirants han d'ingressar a l'Ajuntament l'import de la taxa.

  En qualsevol cas, la instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquesta Corporació. Les instàncies també es poden presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.
  Si la sol·licitud es presenta a través de Correus o qualsevol altre registre públic que no siga el d'aquest Ajuntament, la persona ha de comunicar aquesta circumstància, dins del termini de presentació d'instàncies, a través d'un correu electrònic dirigit a rr-hh@ayto-elche.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar