Detall

Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 8/18, torn de promoció interna.


 • Descripció

  Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 8/18, torn de promoció interna.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Enginyeria Tècnica Forestal o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial.


 • Requisits generals

  1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, els aspirants han de complir, a més de les condicions previstes en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en relació amb l'article 53, de l'LOGFPV, els requisits següents:

  1.1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en aquest apartat per a cada una de les modalitats i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys en el cos o l'escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de l'LOGFPV.

  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent:

  - Modalitat A: Promoció interna vertical: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga al cos C1-13 (especialistes en l'Administració del Medi Ambient, de l'annex I de l'LOGFPV).
  - Modalitat B: promoció interna horitzontal: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A2 de l'annex I de l'LOGFPV, excepte l'A2-13).
  - Modalitat C: Promoció interna mixta: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del subgrup C1 de l'annex I de l'LOGFPV, excepte el C1-13.

  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de l'LOGFPV podrà igualment accedir al subgrup A2-02 mitjançant la promoció interna mixta si pertany al subgrup C1 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A2.

  1.2. Estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Forestal, o bé, un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  No obstant això, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria quinzena de l'LOGFPV, el personal que manque de la titulació específica exigida per a l'accés al cos o l'escala en què es classifique el lloc que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la llei mencionada, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala, corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017 a 2019, sempre que estiguen en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o el subgrup de classificació professional del cos o l'escala convocat.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  2. Les condicions per a l'admissió a aquestes proves s'han de complir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

  3. En qualsevol moment, l'Administració pot requerir els aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

  Si no s'acrediten els requisits o no s'aporten els documents en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, l'aspirant pot quedar exclòs del procés selectiu.


 • Exempció / Reducció taxes

  Bonificacions:

  a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics, tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior. A aquest efecte, han d'assenyalar en l'apartat de "Bonificacions" "Família nombrosa general" de la sol·licitud telemàtica i aquesta s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

  a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat en l'apartat d'exempcions "Discapacitats" de la sol·licitud telemàtica.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat en l'apartat d'exempcions "Família nombrosa especial" de la sol·licitud telemàtica.

  c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que es troben en situació d'exclusió social i que acrediten aquest fet mitjançant el document corresponent expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat l'apartat "Altres" de la sol·licitud telemàtica.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017
  - Promoció interna: 2 llocs


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar electrònicament, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017; a aquest efecte, cal estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i de signatura electrònica Cl@ve o disposar d'un certificat digital de signatura electrònica o DNIe, tal com recull l'annex III d'aquesta convocatòria; han d'omplir-se per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d'ocupació pública, descripció: 8/18, tramitar amb certificat) i es realitzarà el pagament telemàtic de la taxa.

  La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:

  a) L'ompliment i la inscripció en línia.
  b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
  c) El registre electrònic de la sol·licitud.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71706


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/16/pdf/2019_9704.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar